درباره من

عناوین سخنرانی:
وبینار استانی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک با موضوع( مهارت های ارتباطی ).
وبینار اموزشی با موضوع(کارافرینی ناب)
وبینار اموزشی ( روابط عمومی الکترونیک)

کرسی ترویجی با عنوان( زبان و تعاملات اجتماعی).
کرسی ترویجی با عنوان( زبان بدن و ارتباط موثر)
کرسی ترویجی با عنوان(جهانی شدن و چالشهای پیش رو)

از سال ۸۲ تاکنون عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.
استاد راهنما،مشاور و داور بیش از صد پایان نامه در رشته های : علوم ارتباطات اجتماعی،مطالعات فرهنگی،تبلیغ و رسانه،روانشناسی،علوم تربیتی ومدیریت.
عضو انجمن کوچینگ ایران
دانش پذیراکادمی کوچینگ انگلستانfca در سطح حرفه ای (pcc)

سوابق تحصیلی:
کارشناسی:مترجمی زبان انگلیسی
کارشناسی ارشد: علوم ارتباطات گرایش،تحقیق در ارتباطات
دکترا:علوم ارتباطات اجتماعی(روزنامه نگاری) واحد علوم و تحقیقات تهران( ورودی۸۲/فارغ التحصیل۸۶)

سوابق پژوهشی:
مقالات:
*ارزیابی حقوقی تبلیغات رسانه ای در قوانین و مقررات ایران/همایش علمی-منطقه ای رسانه ها و حقوق ارتباطات جمعی/واحد میبد.
*فقر فرهنگی،عوامل و بسترهای فقر/همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی،اسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران.
*اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری برسلامت روان و کیفیت زندگی مادران دارای کودک اوتیسم/کنفرانس ملی توسعه پایداردر علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی:پرستو اسلامی و حسین ملکی.
بررسی نقش تبلیغات در توسعه صنعت گردشگری(مطالعه موردی شهر اراک)/ مجله پژوهش در مدیریت و مطالعات اجتماعی.
* هفت روز در استودیو/ فصلنامه عص ارتباطات.
*نگاهی به دیدگاههای یورگن هابرماس/ فصلنامه دانش ارتباطات.

*فن اوری اطلاعات و ارتباطات و تغییر ساختار سازمان های فرهنگی و فرایند انها در تولید علم/ فصلنامه تولید علم/دکتر مهرداد نوابخ…